ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนล่าสุดวันที่ 11 มกราคม 2558 ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลแทนที่ข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมดและเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือ บริการ ข้อตกลงและเงื่อนไขส่วนเพิ่มนี้จะมีผลผูกพันต่อเมื่อมีการยอมรับทั้งสองฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษร ข้อตกลงและเงื่อนไขจะเป็นผลต่อเมื่อได้มีการส่งมอบสินค้าและ/หรือบริการเกิดขึ้น.

1. คำนิยาม

a.”บริษัทฯ ” หมายถึง “บริษัท ญาณ ไอที  จำกัด” b.”ลูกค้า”หรือ“ผู้ซื้อ”หมายถึง บุคคลที่ดำเนินการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการกับทางบริษัทฯ c.”สัญญา” หมายถึง ข้อตกลงและเงื่อนไขที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย d.”สินค้า และ/หรือ บริการ” หมายถึง ผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการ ที่บริษัทฯ ดำเนินการจัดหาให้ตามสัญญาจ้าง

 1. ข้อตกลง และ/หรือ เงื่อนไข หมายถึง ข้อตกลงและ/หรือ เงื่อนไข อันรวมถึง เงื่อนไขพิเศษ และ/หรือ เงื่อนไขส่วนเพิ่มต่างๆที่มีการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างลูกค้า และ/หรือ ผู้ซื้อ และบริษัทฯ
 2. เว็บไซต์หรือร้านค้าออนไลน์ หมายถึง ร้านค้าออนไลน์ของบริษัทฯ ที่ซึ่งลูกค้าและ/หรือ ผู้ซื้อ สามารถเยี่ยมชมเพื่อเข้าถึง ข้อตกลงและ/หรือเงื่อนไข
 3. ลายลักษณ์อักษร หมายถึง ข้อความ โทรสาร จดหมายอีเล็กโทรนิค (อีเมล์) และ/หรือ สิ่งต่างๆที่ใช้สื่อสาร และ/หรือสามารถเทียบเคียงได้
 4. เวลาทำการ หมายถึง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 9:30- 16:00 น. ไม่รวมถึงวันหยุดชดเชย วันหยุดธนาคาร และ / หรือวันหยุดราชการ..
 5. VAT หมายถึง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กำหนดตามพรบ. และ/หรือ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
 6. ลูกค้ารายบุคคล หมายถึง บุคคลใดๆที่ได้ตกลงทำสัญญากับบริษัทฯ ภายใต้เงื่อนไขและ/หรือข้อตกลงในการซื้อสินค้าและ/หรือบริการเพื่อใช้ส่วนบุคคลหรือครอบครัวเท่านั้น โดยไม่มีสามารถนำไปใช้และ/หรือหาประโยชน์ในเชิงธุรกิจและ/หรือเชิงพาณิชย์

2. ราคาและวิธีการชำระเงิน

 1. ราคาของสินค้าและ/หรือบริการ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นราคาสินค้าและ/หรือบริการที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม.
 2. ราคาของสินค้าและ/หรือบริการ ที่ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าขนส่ง,ค่าบรรจุภัณฑ์ และ ค่าประกันภัยสินค้า หากลูกค้าและหรือผู้ซื้อมีความประสงค์จะให้ทางบริษัทฯดำเนินการจัดส่ง จัดการบรรจุภัณฑ์ และประกันภัยสินค้า ลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อต้องกรอกรายละเอียดเพื่อแจ้งความจำนงค์และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยทางบริษัทฯจะดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายและเรียกเก็บเพิ่มเติม ทั้งนี้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบหากสินค้าเกิดการสูญหายหรือเสียหายระหว่างขนส่ง
 3. ช่องทางการชำระเงิน สามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารและส่งโทรสารเอกสารการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้การชำระเงินดังกล่าวจะเป็นผลก็ต่อเมื่อทางบริษัทฯได้รับการยืนยันการชำระเงินจากทางธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 4. คำสั่งซื้อของลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อและ/หรือผู้เช่า จะได้รับการจัดส่งก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินเต็มจำนวนที่ได้ตกลงกันไว้
 5. บริษัทฯยังคงมีสิทธิในสินค้าและ/หรือบริการ จนกว่าบริษัทฯจะได้รับชำระเงินเต็มจำนวนจากลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อสินค้าตามสัญญาที่ได้มีการตกลงกันไว้

3. การขายและการจัดส่ง

 1. ราคาที่ตกลงซื้อขายจะเป็นไปตามเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา
 2. คำสั่งซื้อจะเป็นผลเมื่อบริษัทฯยอมรับคำสั่งซื้อเท่านั้น โดยการตอบรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อดังกล่าวจะเป็นไปตามตามดุลพินิจของบริษัทฯเท่านั้น
 3. ทางบริษัทฯไม่มีนโยบายทดลองสินค้าและ/หรือบริการก่อนการขาย ลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อควรพิจารณาอย่างรอบคอบในคุณสมบัติและข้อกำหนดต่างๆของสินค้าและ/หรือบริการก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ
 4. บริษัทฯสามารถรับรองได้ว่าจะดำเนินการจัดส่งและ/หรือส่งมอบ สินค้าและ/หรือบริการอย่างดีที่สุดเพื่อให้ ลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อได้รับสินค้าและ/หรือบริการตรงตามวันและเวลาที่ประมาณการไว้ในคำสั่งซื้อ อย่างไรก็ดีหากเกิดความล่าช้าในการจัดส่งดังกล่าวข้างต้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความล้าช้าที่เกิดขึ้น.
 5. หลังจากการยืนยันคำสั่งซื้อของบริษัทฯ สินค้าและ/หรือบริการที่พร้อมส่งจะดำเนินการส่งมอบและ/หรือจัดส่งในวันทำการถัดไป ทั้งนี้สินค้าและ/หรือบริการควรถึงมือลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อหลังจากนั้นประมาณ 1-3 วันทำการ

คำสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่มีลักษณะเฉพาะ รวมถึง ระบบคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทฯจะดำเนินการจัดส่งและ/หรือส่งมอบได้ภายใน 3-5 วันทำการ อย่างไรก็ตาม จำนวนวันและเวลาในการจัดส่งเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น ทางบริษัทไม่รับประกันหากมีความล่าช้าเกิดขึ้น

 1. ลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อต้องเป็นผู้ระบุที่อยู่และ/หรือสถานที่ในการจัดส่ง ลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดหาสิ่งจำเป็นต่างๆในการจัดส่งสินค้าและ/หรือบริการใดๆ และความรับผิดชอบในสินค้าและ/หรือบริการเป็นของลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อทันทีในระหว่างการขนส่ง.
 2. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆหากความล่าช้าในการจัดส่งเกิดจากความบกพร่องของการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดจากลูกค้าและ/หรือผู้ซื้อ
 3. ผู้ซื้อและ/หรือลูกค้ารับทราบเงื่อนไขระหว่างการขนส่งสินค้าและ/หรือบริการให้ถือเป็นเหตุอันสมควร หากเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง, สินค้าส่งไม่ครบตามจำนวนหรือได้รับสินค้าหลังจาก 48 ชม. นับจากจัดส่ง
 4. บริษัทฯจะดำเนินการรับคำสั่งซื้อเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นและจะดำเนินการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่เรียกเก็บเงิน.

ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อใดๆจากต่างประเทศ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

 4. การรับประกันและการรรับคืนสินค้า

 1. สินค้าจะอยู่ภายใต้การรับประกันจากผู้ผลิตดังนั้นการชดเชยภายใต้การรับประกันเป็นเงื่อนไขระหว่างผู้ซื้อและ/หรือลูกค้า กับผู้ผลิตเท่านั้น
 2. บริษัทฯจะไม่รับคืนสินค้า หากผู้ซื้อและ/หรือลูกค้าแจ้งถึงความบกพร่องหรือเสียหายของสินค้าหลังจากรับสินค้าเกินกว่า 48 ชม การซ่อมแซมเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพใช้งานได้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันสินค้าตามข้อ 4 (a) เท่านั้น หากมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมนอกเหนือจากการรับประกัน ผู้ซื้อและ/หรือลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 3. กรณีส่งสินค้าคืนอันเนื่องมาจากความผิดพลาดของผู้ซื้อและ/หรือลูกค้า ค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งสินค้ากลับคืน จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อและ/หรือลูกค้า
 4. ทางบริษัทฯจะไม่รับคืนสินค้าหรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ หากสินค้าเกิดความเสียหายหรือไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ อันเนื่องมาจาก :

– ความประมาทของผู้ซื้อและ/หรือลูกค้า หรือ – ความประมาทของตัวแทนผู้ซื้อและ/หรือพนักงานของผู้ซื้อและ/หรือลูกค้า หรือ – สินค้าอยู่ภายใต้การประกันภัย หรือ – สินค้าไม่อยู่ในเหตุอันควรที่จะไม่ทำประกัน

 1. หากไม่พบความผิดปกติหรือความเสียหายใดๆในตัวสินค้าที่อยู่ในระยะรับประกัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าบริการ 500 บาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อรายการ
 2. สินค้าทุกชิ้นที่ส่งคืนต้องมีรหัสจากทางบริษัทฯ ซึ่งเป็นเลขเดียวกันกับเลขที่ใบส่งของ หากผู้ซื้อและ/หรือลูกค้าไม่สามารถแสดงรหัสดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับสินค้าคืน
 3. ผู้ซื้อและ/หรือลูกค้า ต้องจัดการบรรจุสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงซีดี คู่มือการใช้งาน สายไฟ ฯลฯ ลงในหีบห่อให้ครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมส่งเมื่อต้องส่งสินค้าคืน และต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆในการส่งคืน โดยไม่สามารถเรียกร้องคืนจากบริษัทฯได้ทุกกรณี
 4. ผู้ซื้อและ/หรือลูกค้าควรจัดส่งสินค้าคืนด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการจัดส่งพัสดุ เนื่องจากทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากสินค้าเกิดการสูญหายหรือเสียหายก่อนถึงมือบริษัทฯ
 5. บริษัทฯขอสวงนสิทธิในการรับคืนสินค้า หากการส่งคืนดังกล่าวผู้ซื้อและ/หรือลูกค้า ส่งคืนสินค้าและอุปกรณ์รวมถึงคู่มือต่างๆไม่ครบถ้วน
 6. . สถานที่ส่งคืนสินค้า

บริษัท ญาณ ไอที จำกัด 87/60 อาคารโมเดอร์นทาวน์  ชั้น 4, เอกมัย ซอย 3  ถนนสุขุมวิท 63 วัฒนา กทม. 10110

 5. การบิดเบือนความจริง

 1. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้อ่าน เข้าใจและยอมรับข้อความ ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว และจะไม่อาศัยช่องทางใดๆในการบิดเบือนข้อตกลงดังกล่าข้างต้น เพื่อประโยชน์ส่วนตน
 2. ระบบข้อมูลของบริษัทฯจะอ้างอิงฐานข้อมูลสินค้าจากซัพพลายเออร์เป็นหลัก โดยจะไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์.
 3. ระบบข้อมูลของบริษัทฯจะอ้างอิงรูปภาพสินค้าจากฐานข้อมูลของซัพพลายเออร์เป็นหลัก เพื่อเป็นภาพประกอบเท่านั้น.

These Terms and Conditions were last revised and updated: 11th January 2015 These Terms and Conditions shall supersede all earlier Terms and Conditions and set out the entire agreement between the parties relating to the goods or services. Additional provisions shall only be binding upon us where they have been accepted by us in writing. ONLY WHEN WE HAVE DISPATCHED GOODS OR RENDERED SERVICES TO YOU, WE WILL HAVE A BINDING CONTRACT.

1. DEFINITIONS

 1. We, our & us means the company meaning Jan IT Co., Ltd.
 2. You or buyer means the person whose order is accepted by us.
 3. Contract means the contract which is formed by the buyer on the basis of these Terms and Conditions to buy the goods or services from us.
 4. Goods or Services mean the items or products which we are to supply.
 5. Terms and Conditions means these terms and conditions and any special or additional conditions agreed in writing by the buyer and us.
 6. Website or Online Store means our online store which you have visited to gain access to these terms and conditions.
 7. Writing includes writing, facsimile transmission, email and other comparable means of communication and written shall be construed accordingly.
 8. Working Days mean our working days of Monday – Friday 9.30 a.m. to 6.00 p.m., excluding our additional weekend trading hours, bank holidays and/or any other public holidays.
 9. VAT means the prevailing rate of Value Added Tax.
 10. Private customer means any person with whom we contract under this contract who purchasing goods intends to use the goods for personal and family use only.

2. PRICES AND PAYMENT METHODS

 1. The prices of goods and services shown on our website are exclusive of VAT.
 2. The prices of goods and services shown on our website are exclusive of postage and packaging charges (including any insurance of goods) which will be invoiced in addition by us. If the buyer wishes to insure the goods in transit, the buyer must make its own arrangements. If the buyer wishes us to make arrangements regarding the postage and packaging charges or the insurance of goods, the buyer must specifically request in writing for us to do so. The goods shall be in all other circumstances at the risk of the buyer and not us until they are received by the buyer.
 3. The buyer may perform payment by bank transfer. The Buyer shall remain liable for payment until we are in receipt of cleared funds from any paying agent.
 4. Full payment is due prior to delivery of the goods or rendering of the services. Time of payment is of the essence of the contract.
 5. Orders made by the buyer will not be dispatched or rendered unless payment is fully received and cleared.
 6. We remain the owner of the goods supplied until we have been paid in full in cash or cleared funds for those goods and all other goods agreed to be sold by us to the buyer under any other contract between us and the buyer.

3. SALES AND DELIVERY

 1. We agree to sell and buyer agrees to buy the goods that the buyer has ordered at the current price at the date of the order.
 2. All orders are subject to acceptance and availability of the goods ordered. No order shall be binding unless accepted by us. We reserve the right to accept or refuse any orders at our discretion.
 3. We do not sell goods on a trial basis. The buyer is strongly advised to check compatibility and specifications of products before ordering.
 4. While we endeavor our best to deliver goods as soon as possible and keep to any delivery dates mentioned, we are not liable for failure to deliver within the stated time as times and dates mentioned are estimated only.
 5. Orders are generally dispatched for next day delivery; you should expect receipt of your order within 1-3 working days, pending successful credit/debit card checks and stock availability. Orders including computer systems and special orders are generally dispatched within 3-5 working days. Any delivery time specified is a guide. We cannot give a guaranteed time of delivery.
 6. Delivery of the Goods shall be made to the address supplied by the buyer and the buyer shall make all necessary arrangements to take delivery of the goods whenever they are due for delivery. The Buyer is solely responsible for the goods once they have been delivered to the delivery address.
 7. Where the buyer provides inaccurate delivery details to us, this may result in a delay in dispatching the goods.
 8. The buyer acknowledges that the delivery agent’s terms and conditions usually provide that where complaints regarding defects, shortages or failure to arrive are not made within forty eight (48) hours after the delivery agent excludes liability for any such subsequent complaint. Accordingly, the buyer acknowledges that the requirement of this clause is reasonable.
 9. We accept orders only with a Thailand based shipping and billing address. All orders placed with a foreign shipping and billing address, are automatically cancelled.

4. WARRANTIES AND RETURNS

 1. Warranties on products are given by the manufacturers and not invadeIT. Any claim issues are between the buyer and the manufacturer, but invadeIT is always available to assist in the claim process if needed.
 2. As soon as the goods have arrived at the premises of the buyer, the buyer shall fully unpack and thoroughly examine the goods. The buyer shall report to us within forty eight (48) hours any goods which are found to be defective or damaged (time being of the essence of this obligation). Any discrepancies notified to us after this time period will be treated as physical damage by the buyer and in effect void warranty.
 3. In the unlikely instance of the buyer receiving goods which are faulty, the buyer shall, at the buyers expense and risk package and post those goods back to our returns department at the address below.
 4. If returned to us goods are faulty as a result of:

– buyers negligence, or – the negligence of buyers agents or employees, or – occurrences that buyer was insured in respect of, or – occurrences that buyer could reasonably expected to have been insured in respect of We will not be liable under this contract and we may, at our discretion, require you to pay our reasonable testing costs and the costs of returning the goods to you.

 1. Any goods returned to us under the returns procedure set and found by our technical department not to be faulty will incur an administrative charge of 500 THB per item returned plus VAT (to cover the costs of unpacking, testing and return postage).
 2. All goods to be returned for whatever reason must first have an authorization code, which is the same as Invoice Number. Failure to include Invoice Number may result in non-delivery or the rejection by us of the returned goods. The Invoice Number provided by us must be clearly mentioned on the outside of the packaging.
 3. The buyer must adequately wrap and package the goods (and all peripheral items including without limitation CDs, manuals and cables). Where goods are returned, all postage and packing charges are to be paid by the buyer and are not refundable by us under any circumstances.
 4. Proof of postage and packing is not classed as proof of delivery, and the buyer is therefore recommended to send the goods by registered post or by a reliable courier. The risk in the goods remains with the buyer until they are received by us. Accordingly, we do not accept responsibility for damage to the goods in transit. The buyer is therefore recommended to take out valid insurance.
 5. Where any goods are to be returned, those goods must be accompanied by all peripheral items including without limitation CDs, manuals and cables. If the buyer fails to return all peripheral items included as part of the goods we may not accept the return of the goods.
 6. Return address:

Jan IT Co., Ltd. 87/60 Modern Town, 4th Floor Ekkamai Soi 3, Sukhumvit Soi 63 Khlong Tan Nuea, Watthana Bangkok 10110

5. MISREPRESENTATION

 1. Each of the parties acknowledges that in entering into this contract it has not relied upon any representations other than those reduced to writing in this contract. The provisions shall not apply to any fraudulent misrepresentation.
 2. We rely upon third parties, such as suppliers, for many of our data feeds and accordingly do not guarantee the accuracy of all data included in the website.
 3. We rely upon third parties, such as suppliers, for many of our images and accordingly images are for illustrative purposes only.